HEO CAI SỮA 3 MÁU

Tăng trưởng vượt trội - Năng suất cao

  • Được lai tạo từ nguồn Landrace x Yorkshire x Duroc
  • Tăng trọng nhanh
  • Hệ số tiêu tốn thức ăn - FCR thấp